RONDE 1: 13.55-14.55 uur

1. Gewoon opvoeden versterken – Marije Kesselring (Hogeschool Utrecht)

Leren van elkaar in de Utrechtse Wijkacademies Opvoeden Meer burgerkracht roept het beeld op van professionals die een stapje terug doen. In de praktijk blijken ervarings- en professionele kennis elkaar juist aan te vullen. Zo ook in de Utrechtse Wijkacademies Opvoeden waar ouders en professionals zich gezamenlijk inzetten voor opvoedvraagstukken in de wijk. In lijn met het motto ‘leren van elkaar’ hebben de Wijkacademies de eerste stappen gezet in de richting van de ambitie om de gemeenschappelijke inzet voor het opgroeien en opvoeden in de wijk te versterken. In deze deelsessie delen ouders, professionals en onderzoekers hun ervaringen en vragen ze deelnemers mee te denken over toekomstige stappen.

2. Integrale hulp voor MBO-studenten met psychische problemen – Pim van Heijst (Hogeschool Utrecht) & Marco van Luijn (MBO-Utrecht)

Tijdens de bijeenkomst delen we inzichten uit het project wat MBO Utrecht samen met het Trimbos-instituut, het Nederlands Jeugdinstituut, het Verwey-Jonker Instituut, Lokalis en de Hogeschool Utrecht uitvoerden. In een driejarig traject is onderzocht op welke wijze MBO-studenten met psychische problemen ondersteund kunnen worden. Hierbij stond de methode van begeleid leren centraal.

3. Effectieve basishulp – Andrée Sekreve (Youké) & Ireen de Graaf (Trimbos-instituut)

Lokalis biedt in Utrecht basishulp aan jeugdigen en gezinnen die het nodig hebben. Zo helpen ze de gezinnen om hun oplossend vermogen te versterken in hun directe omgeving, en kunnen kinderen gezond en veilig opgroeien en zich maximaal ontwikkelen en ontplooien. In deze sessie bespreken we de resultaten van twee onderzoeken die naar basishulp zijn uitgevoerd: effectieve basishulp (Andrée Sekreve) en observatie onderzoek naar basishulp (Ireen de Graaf).

4. Brainstormsessie ‘Opgaven voor de toekomst’ – Maartje Aangeenbrug (Volksgezondheid Gemeente Utrecht) & Marja van Bon (Trimbos-instituut)

Na een korte introductie op hoe het nu gaat met de Utrechtse jeugd, inventariseren we samen met de deelnemers de meest relevante thema’s, opgaven en kansen die in Utrecht (gaan) spelen als het gaat om het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. De opbrengsten van deze sessie vormen mede de input voor de vernieuwde strategische agenda van de AWJT Utrecht.

RONDE 2: 15.25-16.25 uur

5. Empowerende oudergroepen: Pittige Jaren – Juliëtte Liber (Universiteit Utrecht) & Alja van der Herberg (Lokalis)

Gezinsmedewerkers van Lokalis hebben de afgelopen jaren samen met de Universiteit Utrecht empowerende oudergroepen in verschillende Utrechtse wijken aangeboden, en de werking onderzocht. In deze oudergroepen staat behandeling van gedragsproblemen bij kinderen in de Wijk centraal. Pittige Jaren benut en bevordert het eigen probleemoplossend vermogen van ouders door in groepsbijeenkomsten van elkaar te leren hoe gedragsproblemen van kinderen te middels opvoeding en het versterken van hun sociale en maatschappelijke netwerk. Er is een grote nadruk op eigen inbreng van ouders en op laagdrempeligheid. De voorlopige resultaten zullen besproken worden evenals een toelichting op de behandeling en de praktijkervaringen van de medewerkers met de implementatie van de behandeling in de wijkteams.

6. Jouw Ingebrachte Mentor (JIM-project) – Andrée Sekreve (Youké)

Binnen Youké werken we met de ‘Jouw Ingebrachte Mentor’ (JIM) aanpak, een methode voor jongeren waar wordt gewerkt met een zelfgekozen mentor uit het netwerk. Binnen het JIM-project is onderzoek gedaan naar de succes- en verbeterpunten in de samenwerking tussen gezin, professionals en informele mentoren tijdens het uitvoeren van de JIM-aanpak.

7. Regionale Leernetwerk Jeugd Utrecht – Renske Schamhart (Hogeschool Utrecht)

Leren voor de Toekomst is een divers gezelschap waarin  onderzoek, praktijk, opleidingen, opvoeders en jeugdigen samen de transformatie binnen het brede jeugddomein proberen te versterken door opleidingen en praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten. Tijdens de deelsessie kunt u ervaren hoe we door middel van oogstdialogen de inhoudelijke opbrengsten van academische werkplaatsen vertalen naar de opleidingen en tot wat voor een innovaties dat tot nu toe heeft geleid.

8. Armoede en schulden, een verkennend onderzoek – Asia Sarti (Verwey-Jonker Instituut) & Lisette Blokland (Hogeschool Utrecht)

Jeugdprofessionals krijgen dagelijks te maken met gezinnen waarbij sprake is van multiproblematiek waarvan armoede en schulden een onderdeel vormen, en hebben behoefte aan praktische en toegankelijke manieren om hulp en begeleiding te bieden. In het kader van de vraagbaakfunctie van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht heeft in 2018-2019 een onderzoek plaatsgevonden naar de wijze waarop jeugdprofessionals begeleiding en steun aan gezinnen kunnen geven; in het bijzonder ten aanzien van de kinderen die in armoede opgroeien. Dit onderzoek vond plaats in de context van het stimuleren van de integrale werkwijze binnen de Buurtteams Utrecht. In deze deelsessie delen wij de inzichten die in dit onderzoek zijn verkregen met jullie en vragen we jullie een terugkoppeling te maken naar jullie eigen praktijk.

Scroll naar boven