Achtergrond

Huisartsvoorzieningen, buurtteams en jeugdgezondheidszorg in de gemeente Utrecht hebben in een proeftuin geïnvesteerd om de basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten verder te verbeteren. Dit vraagt om samenwerking en het aanbrengen van samenhang in de zorg die zij leveren, mede omdat psychische klachten vaak samengaan met sociale en/of opvoedkundige problemen in het gezin. Daarbij werken huisartsen, praktijkondersteuners huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ), jeugdartsen en buurtteams allen als generalisten, maar wel vanuit verschillende perspectieven.

Hoofdvraag

Uiteindelijk doel van dit project is om in de basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plek te verlenen. Hierbij ontvangen jeugdigen én hun gezinnen zo vroeg en licht mogelijk passende zorg en ondersteuning. Daarbij was het de opdracht om aan te sluiten bij de leidende principes van het Utrechtse model.

De vragen die in de proeftuin centraal staan zijn:

  • Wat is onze gezamenlijke visie op effectieve basiszorg voor jeugd met psychische klachten?
  • Gegeven deze visie, hoe kunnen buurtteams, huisartsvoorzieningen en de jeugdgezondheidszorg de basiszorg voor jeugd met psychische klachten verder verbeteren en de onderlinge samenwerking hiermee in overeenstemming brengen?
  • Gegeven deze visie, wat zijn de randvoorwaarden voor de basiszorg voor jeugd met psychische klachten en de onderlinge samenwerking?

Het project

Als eerste stap in deze proeftuin is in de eerste helft van 2016 een gezamenlijke visie van alle betrokken partijen op effectieve basiszorg voor jeugd met psychische klachten gemaakt. Deze visie omvat de volgende vier noemers: klant centraal, passende zorg, professionele afstemming en randvoorwaarden. Deze fase is in 2016 afgerond met een rapportage (klik hier).

In een tweede fase (vanaf eind 2016) is de basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten in de proeftuin onderzocht en verbeterd door deze te toetsen aan de gezamenlijke visie, te benoemen wat helpt en wat niet, en daarin verbeteringen aan te brengen. Dit deden we in drie buurten/wijken van Utrecht: Binnenstad, Leidsche Rijn en Ondiep. Gedurende vijf maanden is hiervoor iedere maand in elk van deze drie buurten/wijken een geanonimiseerde casuïstiekbespreking gehouden.

Wat heeft de proeftuin opgeleverd?

  • Grote winst van de proeftuin is dat de partijen in de drie wijken waar de proeftuin plaatsvond, elkaar beter hebben leren kennen, begrijpen en waarderen.  Hierbij was het opstellen van een gezamenlijke visie ondersteunend.
  • Uit de proeftuin blijkt verder dat huisartsen, POH’s-GGZ (Jeugd), jeugdartsen en gezinswerkers nog niet altijd op één lijn zitten; de bespreking van casuïstiek heeft wel veel zinvolle aanbevelingen opgeleverd.
  • Een van de belangrijkste aanbevelingen is het samen optrekken als “team basiszorg”: een gezamenlijke visie op basiszorg, gezamenlijke intervisie om hulp te verbeteren en elkaar op wijkniveau goed en snel weten te vinden.

Betrokken organisaties

Het project is gefinancierd door Stichting Lokalis en de gemeente Utrecht. Samen met Huisartsen Utrecht Stad (HUS) en Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ)-netwerk Utrecht zijn zij opdrachtgevers. Het project wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut en het Verwey-Jonker Instituut als onderdeel van de AWTJ Utrecht.

Contact

Dit project is inmiddels afgerond. Voor meer informatie mail naar [email protected].

Scroll naar boven