Een observatieonderzoek naar kernelementen en effecten

Achtergrond

Basishulp bestaat uit een diversiteit van methodisch handelen waarmee de gezinswerkers van Lokalis ondersteuning bieden aan gezinnen. De uitvoering is divers en het is niet precies omschreven hoe gezinswerkers Basishulp in de praktijk uitvoeren. Wat gebeurt er tijdens het proces waarin gezinswerker en de ouders/kinderen samen aan de slag zijn om oplossingen te vinden voor de hulpvragen die het gezin heeft gesteld?

Dit onderzoek is een kwalitatieve verdieping op het  project ‘Effectieve basishulp’. Met dit onderzoek willen we te weten komen wat de kernelementen van methodisch handelen in de Basishulp zijn. Wanneer we hier meer zicht op krijgen, maken we het professioneel handelen van de gezinswerkers zichtbaar, kunnen deze kernelementen van de Basishulp nog gerichter worden ingezet en wordt de methodiek beter overdraagbaar aan (nieuwe) collega’s.

Hoofdvraag

Doel van dit onderzoek is om de kernelementen van de basishulp te identificeren en specificeren hoe deze elementen samenhangen met de resultaten van het lopend monitoringonderzoek (effectieve basishulp) bij de gezinnen (veerkracht, problematiek, tevredenheid).

In dit onderzoek worden observaties uitgevoerd bij 50 gezinnen tijdens gespreksmoment(en) met de gezinswerkers.

Het project

Het project bestaat uit vier onderdelen:

  1. Ontwikkeling taxonomie en observatieschema
  2. Uitvoering observatie onderzoek
  3. Effectmeting: samenhang kernelementen en uitkomsten bij gezinnen
  4. Terugkoppeling praktijk

Observatie onderzoek naar twee pijlers in Basishulp

Basishulp bestaat uit vier pijlers:

  • Oplossingsgericht werken
  • Systeemgericht werken
  • Veiligheid
  • Inclusiviteit

In het observatie onderzoek richten we ons op de twee pijlers Oplossingsgericht en Systeemgericht werken. Keuze hiervoor is gemaakt omdat aan deze pijlers altijd aandacht wordt besteed tijdens de basishulp en van een andere orde zijn dan de andere twee pijlers.

Betrokken organisaties

Lokalis, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut

Contact

Dit project is inmiddels afgerond. Voor meer informatie mail naar [email protected].

Scroll naar boven