De Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad (KJUS) heeft als missie het verbinden van jeugdigen, ouders, praktijk, beleid, onderzoek en opleiding om zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen te vernieuwen en te verbeteren, zó dat alle jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien en zo goed mogelijk kunnen meedoen in hun eigen leefwereld: thuis, op school en in de buurt.   

De werkplaats richt zich op maatschappelijke opgaven en systeemontwikkeling van de Jeugdhulpregio Stad Utrecht. De kern van onze activiteiten is samen al doende leren en stapsgewijs vernieuwen.  

Visie

De kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad (KJUS) is een opgave- en interactiegerichte netwerkorganisatie waarin kennisontwikkeling, leren (persoonlijke ontwikkeling) en verbeteren (systeemontwikkeling) centraal staat. In onze activiteiten laten wij ons leiden door gelijkwaardigheid en samenwerking vanaf het begin, duurzaamheid, een positieve aanpak, en zorg op maat. We hebben oog voor bijzondere groepen. We staan voor cyclisch leren en verbeteren door systematisch te toetsen wat we bijdragen aan onze missie en wat de opbrengst is voor jeugdigen en ouders.  

Inhoudelijk sluit de werkplaats aan op de gezamenlijk bepaalde maatschappelijke vraagstukken in de stad Utrecht. We werken opgavegericht aan de vernieuwing en de continue verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van het Utrechts Model, ook wel Het Utrechtse Zorgmodel. Dit model omvat 3 ‘sporen’ en 10 ‘leidende principes’ die leidraad zijn in hoe de zorg binnen de gemeente Utrecht vormgegeven is. We stellen jeugdigen centraal en verantwoorden ons door te laten zien wie we zijn en wat we doen.  

De netwerkorganisatie werkt interactiegericht en beidt flexibele ruimte voor deelname van een grote diversiteit en relevante betrokkenen aan de netwerkactiviteiten, zodat de doorwerking van de KJUS wordt vergroot. We vormen deelcoalities voor specifieke project- en kennisactiviteiten. We werken samen met en sluiten aan op relevante (regionale) initiatieven en netwerken. Aanvullend zetten we continue in op het cyclisch leren en verbeteren van het functioneren van de (samenwerking in de) KJUS zelf.

Scroll naar top