Achtergrond

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht startte vrijwel gelijktijdig met de feitelijke start van de basiszorg in Utrecht door de buurtteams Jeugd en Gezin van Lokalis. Vanaf de start was er bij alle betrokkenen direct grote behoefte om te leren wat bereik, werkwijze en effecten van de basishulp zijn. In de oorspronkelijke opzet van dit project werd hiervoor beoogd 300 cliënten gedurende twee jaar te volgen, met korte gestandaardiseerde vragenlijsten, vanaf het moment van instromen bij een van de Buurtteams Jeugd en Gezin. De verzamelde gegevens zouden vervolgens regelmatig besproken worden in zogenaamde methodische transformatiebijeenkomsten.

Naast praktische problemen bleken er echter gedurende de looptijd van dit project fundamentele bezwaren aan de gekozen werkwijze te kleven. In overleg met ZonMw is besloten de opzet te heroverwegen. In een vooronderzoek is hiervoor onder gezinswerkers de behoeften en het draagvlak voor onderzoek gepeild. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de behoeften van gezinnen en gezinswerkers wel goed aansloot bij de oorspronkelijke doelen van het project, maar niet bij de gekozen opzet. Daarom is er een forse wijziging van de onderzoeksopzet gemaakt en inmiddels ook bij alle Buurtteams doorgevoerd. 

De doelstelling van het onderzoek blijft daarmee onverkort gehandhaafd met een nieuwe onderzoeksopzet, die is ingebed in de standaardwerkwijze van de buurtteams en die direct helpend is voor gezinnen en gezinswerkers bij het stellen en bijstellen van doelen.

Om deze doelstelling te behalen is door gezinswerkers, projectleider, management van Lokalis en onderzoekers van de Universiteit Utrecht het Gezinsplan ontwikkeld en ingevoerd. Het Gezinsplan is een standaard format met bijbehorende werkwijze, dat iedere gezinswerker van alle buurtteams gebruikt om samen met de gezinnen systematisch doelen te stellen en te evalueren. Het Gezinsplan is gebaseerd op bestaande korte checklists voor het evalueren van doelbereik waarvan het effect is aangetoond. Binnen het project wordt op basis van de analyse van 200 gezinsplannen beoogd inzicht te krijgen in de hulpvragen van gezinnen, de manier waarop met gezinnen doelen worden opgesteld en hoe daar vervolgens aan wordt gewerkt.

Doelstelling

De doelsteling van het project Effectieve Basishulp is “te leren hoe een hoogwaardige en effectieve generalistische basiszorg ontwikkeld kan worden via het monitoren van beloop en effecten ervan bij cliënten en het benutten van de monitorresultaten, praktijkvoorbeelden en bestaande kennis uit praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid bij het leerproces van professionals”.

Het project

Het project bestaat uit twee onderdelen:

  • Analyseren van 200 Gezinsplannen
  • Interviewen van 20 gezinnen

Voor het project worden 200 geanonimiseerde Gezinsplannen geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar de doelen die de gezinswerkers met gezinnen stellen, hoe binnen het hulpverleningstraject aan deze doelen wordt gewerkt, en welke doelen uiteindelijk het meest helpend voor gezinnen zijn. Naast het analyseren van de Gezinsplannen worden 20 gezinnen – verspreid over Utrecht – geinterviewd over het gebruik van het Gezinsplan, het opstellen van doelen en hun ervaring met het buurtteam.

Betrokken organisaties

Lokalis, Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en NJi.

Contact

Dit project is inmiddels afgerond. Voor meer informatie mail naar [email protected].

Scroll naar boven